Novoročenka 20201

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

J.U.R.O. BROKER s.r.o.

Jsme nezávislá pojišťovací makléřská společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti pojišťovnictví. Nabízíme celou škálu produktů renomovaných pojišťoven pro podnikatele i občany.

VIZE SPOLEČNOSTI

Stát se nepostradatelným partnerem našich klientů v oblasti pojištění všech druhů rizik.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Přijmout osobní odpovědnost za pojistný program našich klientů, který dokonale pokrývá všechna možná rizika spojená s řízením firmy a chodem domácností.

MAKLÉŘI J.U.R.O.

Na českém pojišťovacím trhu působí řada makléřských společností. Mnoho podnikatelů si klade otázku, zda je pro jejich firmu pojišťovací makléř vůbec potřebný a jak může využít jeho služby a know-how…

Proč využít služby pojišťovacího makléře?

Pojišťovací makléř:

 • Je vždy zástupcem klienta, ne agent pojišťovny a může jednat jen na základě zplnomocnění, které od vás obdrží.
 • Jeho hlavní úlohou je nejprve zprostředkovat a následně udržovat v aktuálním stavu vaše pojistné smlouvy a pomáhat vám při řešení pojistných událostí (škod). Má pro vás význam hlavně pro svoji „přidanou hodnotu“, kterou přináší do vztahu klient – pojišťovna.
 • Je významným poradcem v oblasti řízení rizik vaší společnosti, kvalifikovanými radami napomáhá k eliminaci rizik a jejich účinnému přenosu na jiné subjekty.
 • Představuje „outsourcing“ starostlivosti o pojištění, a proto potřebuje, aby byl vnímaný jako váš partner a poradce. Je současně vhodné, aby byla určena zodpovědná osoba na straně klienta, která má pojištění na starosti a komunikuje s makléřem.
1621

Počet klientů

1998

Zahájení činnosti v oboru

2013

Založení J.U.R.O. BROKER

Pojištění pro firmy a podnikatele

Poskytujeme služby právnickým a fyzickým osobám, které chtějí řešit risk management formou pojištění.

Pojištění majetku

Pojištění majetku je jedním z nejzákladnějších druhů pojištění, jehož cílem je ochránit majetek určený k provozování podnikatelské činnosti před možnými finančními ztrátami, které vzniknou jeho poškozením a nebo zničením.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Každý zodpovídá za škodu či újmu, kterou způsobí porušením právních povinností. Není podstatné, jestli byla škoda způsobená konáním, nečinností nebo vztahem. Fyzická anebo právnická osoba odpovídá za újmy způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku, a i za újmu způsobenou jinak. V současné době (NOZ) se náhrady škod pohybují v milionových částkách a každý subjekt si musí uvědomit, že důsledky mohou být fatální jak pro chod podnikání, tak i pro soukromý život.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem

Pojištění odpovědnosti za škody patří dnes už k základní pojistné ochraně každé společnosti. Odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem představuje pro výrobce velkou hrozbu. V současném vysoce konkurenčním prostředí je velmi důležité získat a dlouhodobě si udržet důvěru spotřebitele.
Pojištěním není možné předejít vzniku škody, ale minimalizovat ekonomický dopad takové situace na výrobce, který může mít v mnoha případech pro společnost až existenční charakter. Otázkou není, jestli pojištění odpovědnosti za výrobek sjednat, ale v jakém rozsahu s ohledem na jeho charakter, možná rizika a teritoriální působnost.

Pojištění strojů a elektroniky

Stroje a elektronika jako zařízení vybavené mechanickými a elektronickými prvky jsou určené výhradně pro pracovní výkony. Proto je příčina možného vzniku škod pravděpodobnější než u jiného majetku. Jedná se o rizika přicházející jak zvenku, například chyba obsluhy, tak i zevnitř, například škody vzniklé přepětím nebo zkratem.

Pojištění vozového parku

Tento blok pojištění se řeší formou flotilového pojištění, které zahrnuje jak zákonné pojištění odpovědnosti, tak může být doplněno i o havarijní a další volitelná připojištění. Výhodou tohoto pojištění je zvýhodněná sazba pojištění podle počtu vozidel, systém bonifikací a slev dle škodného průběhu a přehledné vyúčtování plateb pojistného pro celý vozový park.

Pojištění přerušení provozu

Přerušení a nebo omezení provozu z důvodů věcné škody na majetku, který slouží k podnikatelské činnosti (např. požár, povodeň, strojní poruchy, nedodání energií), může způsobit velké finanční ztráty (zisk a stálé náklady). Taková škoda často až několikanásobně převyšuje hmotnou škodu na samotném majetku. Roky budovaná prosperující firma se pak  jednom okamžiku může dostat do vážných finančních problémů.

Stavební (CAR) a montážní (EAR) pojištění

Stavební a montážní pojištění je standardním pojistným produktem, bez kterého se neobejde žádný významnější investiční záměr ve stavebnictví, či v developerské činnosti. Ve většině případů požaduje investor po zhotoviteli uzavřít tento typ technického krytí.

Pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele

Odpovědnost dopravce a zasílatele za přepravované zásilky je zvláštním případem odpovědnosti z provozování této činnosti. Rizika spojená s vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravou je možné účinně eliminovat pojištěním odpovědnosti dopravce/zasílatele.

Pojištění zásilek při přepravě – CARGO pojištění

Hodnota a objem přepravovaného zboží se v dnešním globálním světě nestále zvyšuje. S tím roste i riziko poškození nebo ztráty zásilek. Většina firem přepravujících zásilky si je vědomá možných finančních ztrát, a proto využívá pojištění zásilek při přepravě jako vhodnou ochranu proti tomuto riziku. Odpovědnostní krytí dopravce či zasilatele však není 100% ochranou zásilky.

Pojištění odpovědnosti statutárních zástupců a členů dozorčích rad

Odpovědnost statutárních orgánů a členů dozorčích rad společnosti je jedním z nejpřísnějších druhů odpovědnosti. Členové statutárních orgánů a dozorčích rad jsou z právního hlediska vystaveni daleko větší odpovědnosti, než by byli vystaveni na základě pracovněprávního vztahu. Jejich osobní odpovědnost za výkon jejich funkce je téměř neomezená.

Zaměstnanecké programy

Stabilizace zaměstnanců prostřednictvím kvalitního systému zaměstnaneckých výhod je řešení, jak zabránit možné fluktuaci zaměstnanců a tím snížit náklady za nábor nových zaměstnanců a jejich opětovné proškolování. Pojistné produkty, jako je například kapitálové životní pojištění, důchodové připojištění, jsou dnes neoddělitelnou součástí programu zaměstnaneckých benefitů. Z těchto produktů má zaměstnanec možnost získat nejvyšší možný finanční přínos, přičemž zaměstnavatel má i možnost ušetřit na sociálním a zdravotním pojištění.

Pojištění ekologických škod

V současné době je pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění vyšší než v minulosti a zasahuje stále víc průmyslových odvětví a oblastí služeb. Finančním ztrátám v důsledku ekologických škod je možné předcházet kvalitním pojištěním. Pojištění ekologických rizik je neoddělitelnou součástí risk managementu každé společnosti, která si uvědomuje míru rizika finančních dopadů a zhoršení právě v případě vzniku ekologické škody.

Soukromé pojištění občanů

Poskytujeme služby a produkty klientům, kteří chtějí řešit pojistné krytí svého majetku, odpovědnosti a soukromého pojištění.

Pojištění nemovitostí, bytů a domácností

Pojištění našeho soukromého majetku by rozhodně nemělo být opomíjeno protože pojistná ochrana je velmi důležitá a měla by se stát běžnou součástí rozpočtu každé domácnosti. Toto pojištění řeší náhradu škody v důsledku neočekávaných a nepříjemných událostí, které mohou postihnout váš movitý i nemovitý majetek. Pojistit můžeme rodinné domy dokončené či ve výstavbě, byty v osobním vlastnictví, rekreační domy, vedlejší stavby (garáže, ploty), zahradní architekturu a další nemovitý majetek. Movitý majetek je řešen pojištěním domácnosti. Skladba rozsahu pojištění je velmi rozsáhlá od základních rizik (požár, povodeň, vichřice. kroupy, tíha sněhu, pád stromů, aj.) přes odcizení, vandalismus až po speciální připojištění, která jsou schopna upsokojit i nejnáročenější požadavky klientů.

Pojištění rekreačních objektů a zařízení

Tento typ majetkového pojištění je určen pro tvrvale neobydlené nemovitosti s rozsahem pojištění obdobným jako u klasického pojištění občanského majetku včetně různých připojištění.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

V dnešní době by mělo být toto pojištění nedílnou součástí pojistky majetku a vztahuje se na všechny členy domácnosti včetně domácích mazlíčků a drobného zvířectva. Jedná se o újmu způsobenou třetí osobě na zdraví, životě a majetku anebo také finanční či nemajetková újma v souvislosti s činnostmi života, sportem, dětmi, zvířaty apd..

Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti

Každý vlastník nemovitosti by neměl zapomínat na možné riziko vzniklé v souvislosti s újmou způsobenou držbou domu, bytu, pozemku. Jedná se o újmu způsobenou třetí osobě na zdraví, životě a majetku anebo také finanční či nemajetková újma. Nejčastějším případem bývají škody v zimním období v podobě padajícího ledu a sněhu z domů na kolemjdoucí chodce nebo zaparkovaná vozidla popřípadě neudržovaný chodník …

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Pojištění motorových vozidel je zákonem daná povinnost každému majiteli či provozovateli vozidla. Po změně příslušných zákonů je v dnešní době nutné brát zřetel na sjednání dostačně vysokého limitu pojistného krytí pro újmy na zdraví, životě či škodě na věci nebo ušlém zisku.

Havarijní pojištění

Je další možné pojistné krytí pro vozidla všech kategorií, které zahrnuje kromě rizika havárie i další možná hrozící rizika jako je živel, odcizení a vandalismus. Toto pojištění je možné sjednat buď jako „allriskové“ nebo volitelně v různé kombinaci rizik. Pro nová vozidla je možné krytí rozšířit i o pojištění ztráty hodnoty vozidla při totální škodě nebo odcizení, tzv. GAP. Lze sjednat i další připojištění jako jsou skla, úrazové pojištění, zavazadla, asistenční služby, atd.

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Další kategorií pojištění odpovědnosti je újma způsobená v souvislosti s výkonem povolání. Toto pojištění řeší škody, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli na základě pracovních smluv či dohod.  Toto pojištění, nazývané též „blbostka“, se dost často chybně zaměňuje s odpovědností v běžném občanském životě, což je jiná kategorie pojištění a na tento pracovně-právní vztah nelze aplikovat.

Životní a úrazové pojištění

Rozsáhlá nabídka pojištění rizik pro děti a dospělé, která se snaží maximálně přizpůsobit nárokům a potřebám každého klienta v aktuální životní situaci.

Cestovní pojištění

Při každém vycestování za hranice naší republiky bychom neměli zapomínat na sjednání cestovního pojištění, které nám zajistí pomoc při řešení téměř každé situace jako jsou náklady na ošeření či léčbu nemoci, úrazu, záchranná akce v horách, ztráta zavazadel či způsobená škoda na majetku třetích osob, apod. Veškeré výdaje v zahraničí jsou několikanásbně vyšší než u nás a mohou způsobit cestovatelům velké nepříjemnosti.

Ostatní druhy pojištění

Nejčastěji využívaným produktem je pojištění právní ochrany pro jednotlivce nebo rodiny. Dále pak existuje celá řada speciálních pojistných produktů, které se neustále vyvíjí a snaží se pokrýt co nejvíce reálně hrozících rizik dnešní doby. Jedná se např. o kybernetická rizika, nákupy zboží na internetu, zneužití platební karty, spory ve spotřebitelských vztazích, pojištění záruk, apod.

Spořící produkty

Možnost využití produktů se státním příspěvkem, jako je penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření a stavební spoření.

Ostatní druhy pojištění

Jsme schopni nabídnout, zprostředkovat a zajistit:

  • pojištění profesní odpovědnosti za škodu

 

  • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

 

  • pojištění speciálních a historických motorových vozidel

 

  • pojištění letadel

 

  • pojištění námořních a říčních lodí

 

  • pojištění právní ochrany

 

  • pojištěni úpadku cestovních kanceláří

 

 • zemědělské pojištění
p1250790

NAŠE SLUŽBY

RISK MANAGEMENT

Minimalizace rizik spojených s řízením společnosti patří mezi nejdůležitější a nejtěžší úkoly nejen pro vrcholové vedení, ale i pro všechny zaměstnance společnosti. „Risk management“, neboli „řízení rizik“ je koncepce komplexního zabezpečení firmy proti případnému vzniku škod.

SJEDNÁVÁNÍ A SPRÁVA POJIŠTĚNÍ

Po analýze potřeb navrhneme klientovi konkrétní pojistný program šitý „na míru.“ Následuje správa pojištění, monitoring trhu a pravidelné schůzky s klientem, při kterých diskutujeme o změnách, které ve společnosti nastaly a které by bylo potřeba zapracovat do pojistného krytí.

MONITORING VÝVOJE POJISTNÉHO TRHU

Monitoring zahrnuje sledování vývoje pojistného trhu, analýzu programu jednotlivých pojišťoven a jejich produktů. Díky aktuálnímu přehledu dokážeme poskytnout svým klientům ty nejvýhodnější produkty a doporučit jim případné systémové změny, které následně vedou k efektivnějšímu pojištění firmy.

LIKVIDACE ŠKODNÍCH UDÁLOSTÍ

Osobní přístup k likvidaci pojistných událostí je u každého našeho klienta prioritní záležitostí. Rozsahem poskytovaných služeb se snažíme u našich klientů minimalizovat administrativu spojenou s pojistnými událostmi. V průběhu procesu vyřizování škody poskytujeme klientovi bezplatné poradenství a konzultace. Po dohodě s klientem jsme připraveni zajistit i požadované právní služby.

PORADENSTVÍ A KONZULTACE

Poskytujeme firmám a podnikatelům audit současného pojistného programu a konzultace při jeho optimalizaci. Hlavním důvodem je skutečnost, že pojistný program těchto subjektů nemusí být vždy optimálně nastavený, v některých případech nejsou důležitá rizika spojená s fungováním firmy součástí pojistného krytí.

DALŠÍ SLUŽBY

Nabízíme možnost navázání spolupráce mezi našimi klienty v rámci jejich oborů podnikání.

NÁŠ PROCES

 1. Kontakt

  Kontaktování klientem

 2. Osobní schůzka

  Projednání a upřesnění potřeb klienta

 3. Zpracování nabídky

  Výběrové řízení vhodného pojistitele

 4. Vyhodnocení

  Vyhodnocení nabídek a případné uzavření pojistné smlouvy

 5. Klientský servis

  Péče o klienta, řešení škodných událostí a změny smluv

Náš tým

Ondřej Ulč
Jednatel společnosti
V oblasti pojištění od roku 1998. Mobil: +420 731 515 381 E-mail: oulc@jurobroker.cz
 • Průmyslové pojištění 65%
 • Občanské pojištění 30%
 • Životní pojištění 5%
Radim Jáč
Jednatel společnosti
V oblasti pojištění od roku 2000. Mobil: +420 604 204 552 E-mail: rjac@jurobroker.cz
 • Průmyslové pojištění 55%
 • Občanské pojištění 40%
 • Životní pojištění 5%
Pavlína Ulčová
Asistentka
Sekretariát společnosti Tel.: +420 483 034 915 E-mail: info@jurobroker.cz
? ? ? ?
Hledáme novou asistentku
Sekretariát společnosti Tel.: +420 483 034 915 E-mail: info@jurobroker.cz

Rozdělení našeho portfolia

45

Pojištění podnikatelů

20

Autopojištění

17

Pojištění občanů

10

Pojištění odpovědnosti

5

Životní a úrazové pojištění

3

Cestovní pojištění

Naši partneři

NAŠE NABÍDKA

Vždy se snažíme maximálně vyhovět všem požadavkům klientů a najít pro ně optimální řešení.

Zaujala Vás naše nabídka?

Jsme Vám k dispozici. Pište, volejte…

KONTAKT ZDE

NAVŠTIVTE NÁS

J.U.R.O. BROKER s.r.o., Gen. Svobody 374/9a, 460 01 Liberec 13

tel.: +420 483 034 915
mobil: +420 604 204 552, +420 731 515 381

Vstup z parkoviště ve dvoře u budovy penzionu pro seniory ATRIUM.
Naše kancelář se nachází ve 2. podzemním podlaží budovy č.p. 374.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

juro_broker